Spolek Cech česko - moravských uměleckých dráteníků ( dříve Občanské sdružení ) vznikl z podnětu několika nadšenců v roce 1999 a v tomto roce bylo také zaregistrováno u MV ČR.

Jsme nevýdělečná, nezisková, dobrovolná, zájmová organizace sdružující jak výtvarníky amatéry, tak profesionály, kteří se věnují výtvarnému zpracování užitných i dekorativních předmětů z drátu. Působíme na území Čech i Moravy a našimi členy jsou i dráteníci ze Slovenska.

Naším cílem je šířit a udržovat tradiční způsoby historického řemesla a osvětovou, kulturní a vzdělávací činností dbát o rozvíjení a zachování původního drátenického řemesla.

Cech je otevřen všem zájemcům starším 15ti let bez rozdílu, kteří se drátenickému řemeslu nějakým způsobem věnují a mají stejný zájem a cíle. V současné době máme několik desítek členů ze všech koutů republiky.

Řídícím orgánem spolku je volený pětičlenný výbor v jehož čele je předseda - cechmistr, který je oprávněn jednat jménem cechu a zastupovat zájmy cechu.

Spolek pomáhá svým členům po stránce odborné, zajišťuje dle možnosti pomůcky potřebné k tvorbě i výuce a chrání zájmy všech svých členů po stránce umělecké i autorské.

Cech uděluje svým členům na základě předložených prací titul "mistr cechu česko - moravských uměleckých dráteníků" v oboru lidové umělecké tvorby.

Spolek uděluje ve zvláštních případech čestné členství, v současné době jsou čestnými členy:

  • Regionální muzeum v Jílovém u Prahy - za podporu a pomoc cechu při pořádání jeho akcí a propagaci drátenictví
  • Považské muzeum v Žilině - za záchranu řemesla a k 10. výročí pořádání každoročního setkání drátenických mistrů
  • PhDr. Alena Vondrušková - autorka publikace Drátenictví za významný přínos k zachování řemesla a pomoc cechu
  • Muzeum hlavního města Prahy - Zámecký areál Ctěnice - za aktivní podporu řemesel k 15. výročí existence Cechu při příležitosti konání I. ročníku  ctěnického drátování

Cech svým členům zprostředkovává  informace z oboru, poskytuje přehledy akcí apod. Jedenkrát ročně pořádá celostátní setkání dráteníků s doprovodnými akcemi. Ve spolupráci s dalšími partnery jako jsou např. Muzeum hlavního města Prahy - Zámecký areál Ctěnice, Regionální muzeum v Jílovém u Prahy, Klub lidové tvorby a Vzdělávací spolek uměleckých řemesel pořádá semináře, výstavy, přednášky a kurzy drátování.