Zveme Vás na XIX. Celostátní setkání dráteníků spojené s řadou doprovodných akcí inspirovaných drátenickou tradicí, které pořádáme ve spolupráci s Muzeem hlavního města Prahy dne 16.9.2017, v době od 10 do 17 hod. v prostorách Zámeckého areálu Ctěnice v Praze v rámci 4. ročníku Ctěnického drátování.

V rámci setkání budete mít možnost:

 • seznámit se s celou šíří technologických postupů a tvaroslovných možností drátování

 • ocenit dovednost členů a mistrů Cechu česko – moravských uměleckých dráteníků přímo při předvádění drátenického řemesla

 • shlédnout doprovodnou výstavu prací jednotlivých tvůrců

 • zúčastnit se pod vedením zkušeného lektora tvůrčí dílny a zhotovit si vlastnoručně jednoduchý výrobek

Vyhodnocení soutěže o nejlepší drátenický výrobek roku na téma : „ Koně, vlaky, auta.“Těšíme se na Vaši návštěvu !
Cech česko – moravských uměleckých dráteníků“ - zpráva o činnosti za rok 2014

Červen 2015

Cech získal i v roce 2014 grantovou dotaci od Ministerstva kultury ve výši 6 000,- Kč na základě zpracovaného projektu 16. celostátní setkání dráteníků – doprovodné akce“ v zámeckém areálu Ctěnice patřícím Muzeu hlavního města Prahy pod názvem Ctěnické drátování I.. Akce úspěšně proběhla ve dnech 6 a 7. 9. 2014 s příznivým ohlasem veřejnosti a médií a přispěla k propagaci cechu, muzea i drátenického řemesla. Celostátní setkání dráteníků se koná každoročně a má již mnohaletou tradici. Drátenictví je stále velmi oblíbenou technikou a každoročně přibývají noví výrobci.

Projekt byl úspěšný, navazuje na realizované projekty v předchozích letech zabývající se rozsahem i kvalitou drátování a přehledem současného výrobního sortimentu. Na základě získaného materiálu byla vypracována základní databáze a zpracovaná digitální fotodokumentace výrobků. Postupně je vytvářen vzorový soubor technologicky, řemeslně a výtvarně čistých výrobků. Materiály slouží k činnosti a k dalšímu rozvoji Cechu česko-moravských uměleckých dráteníků jako jediné dobrovolné profesní organizaci v oboru drátenictví.

Databázi drátenictví považuje Cech česko-moravských uměleckých dráteníků za dlouhodobý úkol, zahájený již v roce 2003. Projekt obsahuje základní údaje o výrobcích, jejich řemeslnickém vzdělání, zkušenostech a zdrojích znalostí, právě tak jako o výrobním sortimentu, typech výrobků, druzích používaných technologií a materiálech. Zajímá se i o jejich další aktivity z oblastí výuky a prezentace (pořádání kurzů, účast na přehlídkách a výstavách apod.). Databáze výrobců se od počátku neomezuje jen na členy cechu, ale zabývá se všemi dráteníky, aktivně činnými v oboru (na území České republiky). Proto může být využívána nejen při spolupráci s odbornými institucemi, ale také státní správou a neziskovými organizacemi. V roce 2005 započato s vytvářením fotodokumentace výrobků členů cechu. Práce pokračují systematicky, spolu s fotografiemi je průběžně doplňována také pasportizace jednotlivých výrobků. Rozsah těchto prací je vymezen finančními prostředky, protože výrobky nelze dokumentovat amatérsky. Práce se soustředí do několika směrů. Prvním je jednání s vybranými dráteníky o výběru, případném zhotovení kolekce výrobků, která charakterizuje jejich profil a zaměření. Dalším pak vlastní fotodokumentace, rozfázovaná podle finančních možností, a konečně vytváření průvodních pasportizačních listů s podrobnými údaji (Karta pro databázi sbírkových předmětů). Obě části databáze (přehled výrobců a fotodokumentace výrobků) jsou průběžně využívány pro vlastní akce cechu i pro prezentaci a propagaci řemesla. V neposlední řadě slouží při výukové činnosti.

Doprovodné akce: výstava cechovní sbírky, tvůrčí dílna, předvádění řemesla veřejnosti, prezentace výrobků řemeslníků. Tvůrčí dílny se aktivně zúčastnilo mnoho návštěvníků.

Vyhodnocení soutěže o nejlepší drátenický výrobek roku 2014 - téma: „Kruh, kolo, koule, v rámci setkání dráteníků byla udělena tato ocenění: Cena zámeckého areálu Ctěnice 2014: PaedDr. Rozálie Ďurčatová, cena cechu: Hedvika Vozková za nápadité využití drátenické techniky, čestná uznání cechu za řemeslné zpracování drátenické techniky v roce 2014: Erika Majerská a Krasava Šerkopová.

Tématický úkol vyhlášený pro rok 2015 „Zámky, hrady zříceniny“.

Opět se také uskutečnil i Drátenický seminář v Plzeňském kraji ve spolupráci s Vlastivědným muzeem Dr.Hostaše v Klatovech v prostorách Expozice lidové architektury ve skanzenu Chanovice (5.10.2014 – téma: Luštěniny). V roce 2015 je plánován opět drátenický víkend s tvůrčí dílnou.

Na projektu pracoval tým členů Cechu česko-moravských uměleckých dráteníků pod vedením RNDr. Hany Maříkové, odborné zpracování PhDr. Alena Vondrušková a Ing. Alena Samohýlová a Ing. Dana Cerhanová.

Zpracovala: RNDr. Hana Maříková - cechmistr

výsledky hospodaření za rok 2014

Pozvánka


Na 17. Valnou hromadu členů Cechu česko – moravských uměleckých dráteníků konanou v sobotu 19. září 2015 od 18 hodin v prostorách zámeckého areálu Ctěnice.

Program:

                   1) Zpráva o stavu členské základny, představení nových členů, změna stanov

                   2) Zpráva o činnosti.

                   3) Zpráva o hospodaření.

                   4) Informace o grantovém projektu.

                   5) Žádosti o udělení titulu mistr

                   6) Volby výboru na období 2015 - 2018

                   7) Diskuse, různé

Těšíme se na osobní setkání!


Jménem vedení cechu: cechmistr RNDr. Hana Maříková


Zveme Vás na XVII. Celostátní setkání dráteníků spojené s řadou doprovodných akcí inspirovaných drátenickou tradicí, které pořádáme za podpory Ministerstva kultury České republiky ve dnech 19. – 20. 9. 2015 v prostorách Zámeckého areálu Ctěnice v Praze v rámci 2. ročníku Ctěnického drátování (Muzeum hlavního města Prahy).

    V rámci setkání budete mít možnost:

    * seznámit se s celou šíří technologických postupů a tvaroslovných možností drátování
    * ocenit dovednost členů a mistrů Cechu česko – moravských uměleckých dráteníků přímo při předvádění     drátenického řemesla
    * shlédnout doprovodnou výstavu prací jednotlivých tvůrců
    * zúčastnit se pod vedením zkušeného lektora tvůrčí dílny a zhotovit si vlastnoručně jednoduchý výrobek
    * informovat se o grantovém projektu, podpořeném MK ČR: „Dokumentace pro databázi drátenictví. ”

Vyhodnocení soutěže o nejlepší drátenický výrobek roku na téma :Zámky, hrady, zříceniny“.

Těšíme se na Vaši návštěvu !Zápis
z 15.valné hromady členů cechu česko – moravských uměleckých dráteníků,    
konané dne 6. 9. 2014 v Zámeckém areálu Ctěnice v rámci I. Ctěnického drátování  a       16. celostátního setkání dráteníků


Přítomni : dle prezenční listiny 

Program :

1) Zpráva o stavu členské základny, představení a uvítání nových členů
Uvítání všech přítomných. Poděkování - kolektivu všech pracovníků muzea a zejména paní ředitelce a paní kastelánce Klabanové s kol. za výbornou spolupráci při zajištění setkání.

Informace o stavu členské základny :
Ke dni konání valné hromady eviduje cech 53 registrovaných členů (3 čestní členi).

2) Zpráva o činnosti, zpráva o hospodaření
Zpráva o činnosti i zpráva o hospodaření za rok 2013 byla schválena. Všichni přítomní obdrželi písemné zprávy a na místě byli dále informováni.

3) Informace o grantovém projektu na rok 2014 a 2015
RNDr. Hana Maříková podala informaci o grantovém projektu Dokumentace pro databázi drátenictví pro rok 2014 a 2015, všichni obdrželi průběžnou zprávu k projektu – na zpracování se dále podílí celý výbor, výsledek bude zpracován elektronicky. Byla zaslána žádost na MK o dotaci ve výši 6000,- Kč. Je nutno doplnit průběžně fotodokumentaci prací jednotlivých členů cechu do evidence a práce tvůrců (cechovní sbírka). Projekt na rok 2015 – Dokumentace pro databázi drátenictví, 17. celostátní setkání dráteníků byl schválen a doporučen k předložení do dotačního programu MK ČR (Digitální pasportizace cechovní sbírky, Sbírkové karty).

4) Různé

 • Tématický úkol vyhlášený pro rok 2014 „Zámky, hrady zříceniny.“, setkání v roce 2015 opět v Zámeckém areálu Ctěnice (Muzeum hl.M.Prahy) – Ctěnické drátování II. - drátenický víkend s tvůrčí dílnou a seminářem v termínu 11. – 13. 9. 2015. Navázaná spolupráce by se měla stát již tradiční každoroční akcí!
 • Soutěž o nejlepší drátenický výrobek v letošním roce na téma „Kolo, kruh, koule“ se zúčastnilo 17 autorů; v rámci setkání dráteníků byla udělena tato ocenění: Cena zámeckého areálu Ctěnice 2014: PaedDr. Rozálie Ďurčatová, cena cechu: Hedvika Vozková za nápadité využití drátenické techniky, čestná uznání cechu Česko – moravských uměleckých dráteníků za řemeslné zpracování drátenické techniky v r. 2014: Erika Majerská a Krasava Šerkopová
  Poděkování všem účastníkům setkání za vlastní dobroty a vlídnou atmosféru!

 •  Informace o výstavě cechovní sbírky v Litoměřicích a Jičíně, info ze setkání dráteníků v Bytči, výstavě v muzeu v Žilině, akci Kováři v Litni (náhrada za Svinařské řetězení), putovní výstava Dráteníkův rok (Milevsko, Vrchlabí, Mimoň), výstava Kohútik jarabý a ostatních akcích jednotlivých členů.  
 •  Drátenický seminář ve skanzenu Chanovice – 5. 10. 2014 téma: Luštěniny!
 • Výstava cechovní sbírky v prosinci v muzeu Rožmitál pod Třemšínem.

  Účet cechu - číslo účtu : ČSOB 191218757, kód banky 0300/ VS – členské číslo!

Neplatiči budou obesláni dopisem, termín pro úhradu poplatku je 30.11.2014 – pak bude následovat vyřazení z evidence.

Zapsala: Ing. Alena Samohýlová


Zveme Vás na XVI. Celostátní setkání dráteníků spojené s řadou doprovodných akcí inspirovaných drátenickou tradicí, které pořádáme za podpory Ministerstva kultury České republiky ve dnech 6. – 7. 9. 2014 v prostorách zámeckého areálu Ctěnice.


V rámci setkání budete mít možnost:

 • seznámit se s celou šíří technologických postupů a tvaroslovných možností drátování
 • ocenit dovednost členů a mistrů Cechu česko – moravských uměleckých dráteníků přímo při předvádění drátenického řemesla
 • shlédnout doprovodnou výstavu předmětů z cechovní sbírky prací jednotlivých tvůrců
 • zúčastnit se pod vedením zkušeného lektora tvůrčí dílny a zhotovit si vlastnoručně jednoduchý výrobek
 • informovat se o grantovém projektu, podpořeném MK ČR: „Dokumentace pro databázi drátenictví. ”.

                Vyhodnocení soutěže o nejlepší drátenický výrobek roku na téma : „Kruh, kolo, koule“.Těšíme se na Vaši návštěvu !

                                              


Zveme Vás na XV. Celostátní setkání dráteníků spojené s řadou doprovodných akcí inspirovaných drátenickou tradicí, které pořádáme  za podpory Ministerstva kultury České republiky ve dnech 14. 9. 2013 v prostorách Regionálního  muzea v Jílovém u Prahy.

V rámci setkání budete mít možnost:
· seznámit se s celou šíří technologických postupů a tvaroslovných možností drátování
· ocenit dovednost  členů a mistrů Cechu česko – moravských uměleckých dráteníků přímo při předvádění       drátenického řemesla
· shlédnout doprovodnou výstavu prací jednotlivých tvůrců
· zúčastnit se pod vedením zkušeného lektora tvůrčí dílny a zhotovit si vlastnoručně jednoduchý výrobek
· informovat se o grantovém projektu, podpořeném MK ČR: „Dokumentace pro databázi drátenictví. ”.

Vyhodnocení soutěže o nejlepší drátenický výrobek roku na  téma : „Řekni to drátem“.


Těšíme se na Vaši návštěvu !               


Zápis
z 13.valné hromady členů cechu česko – moravských uměleckých dráteníků,
konané dne 15. 9. 2012 v Regionálním muzeu v Jílovém u Prahy
v rámci 14. celostátního setkání


Přítomni : dle prezenční listiny 

Program :

1) Zpráva o stavu členské základny, představení nových členů
Uvítání všech přítomných. Poděkování  Regionálnímu muzeu v Jílovém u Prahy - kolektivu všech  pracovníků muzea za zajištění setkání.

Informace o stavu členské základny :
Ke dni konání valné hromady  eviduje cech 50 registrovaných členů (3 čestné členy).

2) Zpráva o činnosti, zpráva o hospodaření
Zpráva o činnosti i zpráva o hospodaření za rok 2011 byla schválena. Všichni přítomní obdrželi obě zprávy a na místě byli dále informováni.

3) Informace o grantovém projektu na rok 2012 a 2013
Ing. Dana Cerhanová a Ing. Alena Samohýlová podaly informace o grantovém projektu Dokumentace pro databázi drátenictví – Sbírkové karty a jeho plnění, všichni obdrželi průběžnou zprávu k projektu – na zpracování se dále podílí celý výbor, výsledek bude zpracován opět elektronicky. Bude zaslána žádost na MK o schválení rozpočtové změny. Je nutno doplnit i nadále fotodokumentaci prací jednotlivých členů cechu do evidence a práce jednotlivých tvůrců do cechovní sbírky. Projekt na rok 2013 – Dokumentace pro databázi drátenictví, 15. celostátní setkání dráteníků byl schválen a doporučen k předložení do dotačního programu MK ČR (Digitální pasportizace cechovní sbírky a archivu, Sbírkové karty).

4) Různé
Tématický úkol vyhlášený pro rok 2013  „Řekni to drátem.“, termín setkání v roce 2013 opět v září, naplánován opět i drátenický víkend s tvůrčí dílnou a seminářem.

Soutěž muzea v Jílovém v letošním roce: téma „Zahradníkův rok“ se zúčastnili 4 autoři;  v rámci setkání dráteníků udělena  ocenění : muzejní cena Zlaté ručičky 2012 a čestné uznání cechu Česko – moravských uměleckých dráteníků: Monika Sochůrková           blahopřejeme ! 

Poděkování všem účastníkům setkání za báječné domácí dobroty a vlídnou atmosféru! 


·    Informace ze setkání dráteníků v Bytči, výstavě v muzeu v Žilině, Svinařském řetězení i výstavě v Novém Městě      na Moravě a Hlinsku a ostatních akcích jednotlivých členů.
·    Drátenický seminář ve skanzenu Chanovice – 6.10.2012 téma: Včela-med!
·    Účet cechu - číslo účtu : ČSOB 191218757, kód banky 0300/ VS – členské číslo!

Neplatiči budou obesláni dopisem, termín pro úhradu poplatku je 30.11.2012 – pak bude následovat vyřazení z evidence.

Zapsala: Ing. Alena Samohýlová


Zpráva o činnosti  za rok 2011: Cech  česko - moravských uměleckých dráteníků

(klikněte na nadpis)


Závěrečná zpráva o realizaci projektu:

    Drátenictví je stále velmi oblíbenou technikou a každoročně přibývá minimálně několik desítek nových výrobců. Projekt byl úspěšný, navazuje na realizované projekty v předchozích letech zabývající se rozsahem i kvalitou drátování a přehledem současného výrobního sortimentu. Na základě získaného materiálu byla vypracována základní databáze a zpracovaná digitální fotodokumentace výrobků. Postupně je vytvářen vzorový soubor technologicky, řemeslně a výtvarně čistých výrobků. Materiály slouží k činnosti a k dalšímu rozvoji Cechu česko-moravských uměleckých dráteníků jako jediné dobrovolné profesní organizaci v oboru drátenictví. V roce 2007 byly vydány první 3 metodické listy, v roce 2008 další 3 metodické listy a úvodní list, v roce 2009 další 2 metodické listy, v roce 2010 a 2011 opět dva metodické listy. Bylo vydáno celkem 12 metodických listů a úvodní list s podrobnou tiráží a tím byl obsahově projekt i celá edice ukončena.

Na projektu pracoval tým členů Cechu česko-moravských uměleckých dráteníků pod vedením RNDr. Hany Maříkové, odborné zpracování PhDr. Alena Vondrušková a Ing. Alena Samohýlová.

13. celostátní setkání dráteníků se konalo již tradičně za široké podpory veřejnosti ve dnech 24. – 25. 9. 2011 v Regionálním muzeu v Jílovém u Prahy.

Doprovodné akce : tvůrčí dílna, pracovní seminář, předvádění řemesla veřejnosti, prezentace výrobků řemeslníků. Tvůrčí dílny se aktivně zúčastnilo cca 45 převážně dětských návštěvníků.

Vyhodnocení soutěže o nejlepší drátenický výrobek roku 2011 - téma : téma „Babiččina kuchyně“ se zúčastnilo 10 autorů;

v rámci setkání dráteníků udělena tato ocenění :

muzejní cena Zlaté ručičky 2011: Zdeněk Šilháček za kolekci drátenických výrobků

čestné uznání cechu Česko – moravských uměleckých dráteníků: Věra Cestrová za dílo Pokojíček (tradiční dětský nábyteček z drátu)

cena za současné využití tradiční techniky : Hana Řepková za dílo Talíř a jitrnice


Rekapitulace edice:

Rok 2007

č. 1.- Materiál a nářadí

č. 2 .-Základy techniky

č. 5. - Výplety


Rok 2008

Úvodní list – podrobná tiráž

č. 3 – Ohýbání

č. 4 – Stáčení a obtáčení

č. 7 - Pružinové spirály

Rok 2009

č. 6 - Výplety

č. 8 - Spirály

Rok 2010

č. 9 - Kroužky

č. 10 - Korálky

Rok 2011

č. 11 - Oplétání nádob a předmětů

č. 12 – Prostorové objekty (figury)
Zpráva o činnosti  za rok 2010: Cech  česko - moravských uměleckých dráteníků

(klikněte na nadpis)


Zveme Vás na XIII. Celostátní setkání dráteníků spojené s řadou doprovodných akcí inspirovaných drátenickou tradicí, které pořádáme  za podpory Ministerstva kultury České republiky ve dnech 24. – 25. 9. 2011 v prostorách Regionálního  muzea v Jílovém u Prahy.

V rámci setkání budete mít možnost:
·    seznámit se s celou šíří technologických postupů a tvaroslovných možností drátování
·    ocenit dovednost  členů a mistrů Cechu česko – moravských uměleckých dráteníků přímo při předvádění                drátenického řemesla
·    shlédnout doprovodnou výstavu prací jednotlivých tvůrců
·    zúčastnit se pod vedením zkušeného lektora tvůrčí dílny a zhotovit si vlastnoručně jednoduchý výrobek
·    informovat se o grantovém projektu, podpořeném MK ČR: „Dokumentace pro databázi drátenictví - metodické      listy V. ”.
 

Vyhodnocení soutěže o nejlepší drátěný výrobek roku na  téma : „Babiččina kuchyně“.


Těšíme se na Vaši návštěvu !

12. celostátní setkání dráteníků 18. – 19. 9. 2010 v Regionálním muzeu v Jílovém u Prahy

se konalo opět za široké podpory veřejnosti,tvůrčí dílny se aktivně zúčastnilo cca 65 převážně dětských návštěvníků.V rámci setkání proběhla i doprovodná výstava předmětů z cechovní sbírky.

Vyhodnocení soutěže o nejlepší drátenický výrobek roku 2010 - téma : „Já mám koně, vrané koně“ u příležitosti otevření nově rekonstruované budovy bývalé Konírny se zúčastnilo 5 autorů; v rámci setkání dráteníků udělena ocenění :

muzejní cena Zlaté ručičky 2010: pan Ladislav Šlechta

čestné uznání cechu Česko – moravských uměleckých dráteníků: Emílie Šťávová

cena za současné využití tradiční techniky : Ivana Sedmerová

Tématický úkol vyhlášený pro rok 2011 společně s muzeem „Babiččina kuchyně“, termín setkání v roce 2011 byl dohodnut opět v Regionálnímu muzeu v Jílovém u Prahy ve dnech 24.-25.9.2011.


11. celostátní setkání dráteníků 19. – 20. 9. 2009 v Regionálním muzeu v Jílovém u Prahy

se konalo opět za široké podpory veřejnosti,tvůrčí dílny se aktivně zúčastnilo cca 45 převážně dětských návštěvníků.

Soutěže o nejlepší drátenický výrobek v roce 2009 na téma „Hrnce letuju, drátuju, spravuju“ se zúčastnilo 8 autorů; v rámci setkání dráteníků udělena tato ocenění :

muzejní cena Zlaté ručičky 2009: Ladislav Šlechta

čestné uznání cechu Česko – moravských uměleckých dráteníků: Jiří Bareš za Džbán

cena za současné využití tradiční techniky : Regina Jirkalová za dílo Džbán

Titul mistra udělen těmto členům: Mgr.Karla Kopcová, Jiří Bareš, Mgr.Dana Cerhanová


Tématický úkol vyhlášený pro rok 2010 „Já mám koně, vrané koně“, termín setkání v roce 2010 opět v Regionálnímu muzeu v Jílovém u Prahy 18. 9. – 19. 9. 2010.

Projekt pro rok 2009 : Dokumentace pro databázi drátenictví - metodické listy III.

V roce 2007 bylo zahájeno zpracování metodických listů obsahujících základy drátenické techniky (text, kresba, foto), které jsou využity při výuce v kurzech, v dětských i tvůrčích dílnách, domech dětí a mládeže, ZUŠ, při propagaci řemesla i pro potřebu cechu a začínajících dráteníků a širší veřejnosti. V roce 2007 byly vydány první 3 metodické listy, v roce 2008 byly vydány další 3 metodické listy a úvodní list s podrobnou tiráží, v roce 2009 další 2 metodické listy a v roce 2010 je plánováno vydání posledních 2 metodických listů.

Metodické listy - Techniky drátování

Techniky a technologické postupy, používané v současném drátování, každý metodický list obsahuje jednu techniku nebo skupinu příbuzných technik. Postupně vytvoří ucelený přehled drátenických technik.

Jednotlivé listy formátu A4, možnost ukládání souboru listů. Každý list obsahuje: text, kresby, fotografie postupů, fotografie ukázek a fotografie hotových výrobků. Fotografie i kresby jsou v digitální formě v tiskové kvalitě.Celá edice je plánována do konce roku 2010.

V rámci cechu byla vytvořena komise, která na tomto úkolu pracuje, Postupně tak je vytvářen vzorový technologicky, řemeslně a výtvarně čistý soubor návodů k použití jednotlivých drátenických technik pro širší veřejnost.

Výstup slouží k propagaci a popularizaci drátenického řemesla, prezentaci technologicky a řemeslně kvalitních výrobků i potřebám Cechu. Průběžné výsledky byly zveřejněny na pracovním semináři v rámci 11. celostátního setkání dráteníků v roce 2009.

Rok 2007

č. 1.- Materiál a nářadí

č. 2 .-Základy techniky

č. 5. - Výplety

Rok 2008

Úvodní list – podrobná tiráž

č. 3 – Ohýbání

č. 4 – Stáčení a obtáčení

č. 7 - Pružinové spirály

Rok 2009

Č. 6 – Výplety

Č.8 – Spirály

Rok 2010

Kroužky a korálky (č.9)

Oplétání nádob a předmětů (č.10)


10. jubilejní celostátní setkání dráteníků 28. – 29. 9. 2008


Tématický úkol vyhlášený pro rok 2008 společně s muzeem : „Hory, doly, štoly“ ke 40.výročí uzavření dolů;

Soutěž muzea v Jílovém o nejlepší drátenický výrobek:

soutěže se zúčastnilo 7 autorů, v rámci setkání dráteníků udělena ocenění :

Zlaté ručičky 2008: Terza Purnochová za dílo Permoníci aneb Sedm trpaslíků

čestné uznání cechu Česko – moravských uměleckých dráteníků: členka Marie Drozdová za dílo Pohled z havířského okna

cena diváků muzea: Monika Sochůrková za dílo Poklad


Termín setkání v roce 2009 opět v Jílovém 19. – 20. 9. 2009,

Vyhlášené téma : „Hrnce letuju, drátuju, spravuju“.


Projekt pro rok 2008 : Dokumentace pro databázi drátenictví, doplnění archivu záznam technologií, metodické listy II.

V roce 2007 bylo zahájeno zpracování metodických listů obsahujících základy drátenické techniky (text, kresba, foto), které jsou využity při výuce v kurzech, v dětských i tvůrčích dílnách, domech dětí a mládeže, ZUŠ, při propagaci řemesla i pro potřebu cechu a začínajících dráteníků a širší veřejnosti. Byly vydány první 3 metodické listy, v roce 2008 byly vydány další 3 metodické listy a úvodní list s podrobnou tiráží.

Metodické listy - Techniky drátování

obsah:

Techniky a technologické postupy, používané v současném drátování, každý metodický list obsahuje jednu techniku nebo skupinu příbuzných technik. Postupně vytvoří ucelený přehled drátenických technik.

forma:

Jednotlivé listy formátu A4, možnost ukládání souboru listů, náklad dle možností. Každý list obsahuje: text, kresby, fotografie postupů, fotografie ukázek a fotografie hotových výrobků. Fotografie i kresby jsou v digitální formě v tiskové kvalitě.V roce 2008 byly realizovány 4 metodické listy, celá edice je plánována i nadále dle dostupnosti finančních prostředků


IX. celostátní setkání dráteníků v Jílovém

Akce 9. celostátní setkání dráteníků se konala již tradičně za široké podpory veřejnosti (cca 400 zájemců) ve dnech 22. – 23. 9. 2007 v prostorách Regionálního muzea v Jílovém u Prahy. Akci navštívil v letošním roce jako host i ředitel Povážského múzea drotárstva v Žilině (SR) pan PhDr. Marian Mrva. Soutěže se v letošním roce na téma Vodní svět zúčastnilo 21 autorů, v rámci setkání dráteníků, kterého se zůčastnilo 29 aktivních účastníků, byla udělena ocenění : Zlaté ručičky 2006 – Lubomír Dunaj za dílo „Mořská panna“; čestné uznání: cechu česko – moravských uměleckých dráteníků za dílo „Mořské spřežení“ převzala Monika Sochůrková , ocenění nejmladšímu účastníku : Václav Pich, 1 let „Ryba“, po celou dobu výstavy  probíhalo hlasování o ceny návštěvníků muzea: 1. místo Lubomír Dunaj za dílo „ Mořská panna“, 2. místo Dana Soukupová „Jezírko“, 3. místo Jan Dientsbier „Ryba skalára“, 4. místo Alena Kulhánková „Vodníkův frak a klobouk“.Tvůrčí dílny se aktivně zúčastnilo cca 40  návštěvníků.    

 

 Dokumentace pro databázi drátenictví, doplnění archivu - profily autorů

(projekt Cechu česko-moravských uměleckých dráteníků za podpory MK ČR v roce 2006)

 Cech česko-moravských uměleckých dráteníků zpracovává již od roku 2003 dlouhodobý projekt, zabývající se situací a rozvojem drátenického řemesla v České republice, typy a úrovní používaných technik a materiálů. Výsledkem dotazníkového průzkumu a soustředění dalších zkušeností je postupně budovaná a doplňovaná rozsáhlá databáze výrobců (viz závěrečné zprávy z let 2003 - 2005). V této činnosti bude cech i nadále průběžně pokračovat, protože situace oboru se stále vyvíjí a počet zájemců o drátenictví přibývá.  Další fáze projektu se zabývá konkrétní dokumentací výrobků a vybraných výrobců. Cílem je kromě vlastní dokumentace soustředit metodický materiál pro výuku a další vzdělávání dráteníků. Jedná se o postupné budování archivu výrobků, a to jak v trojrozměrné podobě, tak i v podobě fotodokumentace a pasportizace. Tato dokumentace slouží k postupnému vytváření vývojového obrazu oboru z hlediska technik, materiálů a typů výrobků. V roce 2005 byla dokončena fotodokumentace prací v archivu Cechu česko-moravských uměleckých dráteníků a provedena základní pasportizace. Třídění zahrnuje technologické parametry a zároveň je základem ke zhodnocení využívání jednotlivých tradičních a novodobých technik, typů materiálů a druhů výrobků. Zároveň se průběžně vytvářejí profily vybraných řemeslníků. V první fázi byly vytipovány takové osobnosti, jejichž tvorba vyniká technickou dokonalostí nebo zajímavým tvaroslovím. Někteří patří k zakládajícím členům cechu. V tomto smyslu by měla dokumentace postupovat i v následujících fázích. 

Vybraní autoři za rok 2006 :

            Jaroslav Frk

            Miroslava Markusová

            Ing.Alena Samohýlová

            Hedvika Vozková

            Zdeněk Šilháček

 
Garant:  cechmistr RNDr. Hana Maříková

Odborná spolupráce: Ing. Alena Samohýlová, PhDr. Alena VondruškováDoplněná databáze dráteníků

(projekt Cechu česko-moravských uměleckých dráteníků za podpory MK ČR v roce 2005)

Doplněná Dokumentace pro databázi drátenictví a digitální fotodokumentace archivu výrobkůDatabáze dráteníků

Projekt navazuje na provedený výzkum z roku 2003, zabývající se rozsahem a kvalitou drátování a přehledem současného výrobního sortimentu. Pro získání základních informací byla zvolena dotazníková metoda. Dotazník, který obsahuje jedenáct otázek, byl distribuován po celé České republice. Na základě získaného materiálu byla vypracována základní databáze, informace získané z dotazníků byly použity pro vypracování přehledných tabulek, obsahujících statistické údaje. V roce 2004 byla tato základní databáze doplněna o digitální fotodokumentaci výrobků. V závěru roku 2004 byla vydána na CD nosiči souhrnná zpráva s digitální fotodokumentací jenž obsahově projekt v tomto roce ukončila.
Pro zájemce o výsledek grantového projektu za rok 2004 je připraven dokument ke stažení:  
Zpráva za rok 2004 Drátované drobnosti
Alena Samohýlová, Alena Vondrušková


Vydalo nakladatelství Grada
edice Šikovné ruce
vyšlo v roce 2004

Nová publikace autorek Aleny Samohýlové a Aleny Vondruškové je určena nejen dětem, ale i všem začínajícím dráteníkům. Po úvodních kapitolách o základech práce s drátem, vhodných materiálech a pomůckách následuje řada názorných návodů s popisy, barevnými fotografiemi a kresbami. Drátované předměty byly voleny tak, aby publikace obsáhla to nejdůležitější, ale zároveň i nejzajímavější z drátenických technik, jak tradičních, tak i novodobých.Databáze dráteníků

(projekt Cechu česko-moravských uměleckých dráteníků za podpory Ministerstva kultury ČR)

Vážení kolegové,
v posledních letech zaznamenáváme velký zájem o techniku drátování i o drátenictví jako tradiční řemeslo. Stoupá počet amatérských zájemců, ale i profesionálů, kteří drátování provozují jako komerční aktivitu. Rádi bychom prostřednictvím jednoduchého dotazníku získali alespoň základní přehled o počtu dráteníků a jejich zaměření v České republice.

Proto jsme vás prosili o odpovědi na několik otázek, přičemž nezáleží na tom, zda jste zkušený řemeslník anebo se techniku teprve učíte.

Uzávěrka pro zasílání vyplněných dotazníků byla 30.9.2003. Výsledky celé akce jsou zpracovány a budou sloužit zejména pro další rozvoj řemesla u nás i pro plánování nejrůznějších akcí pro odbornou i širokou veřejnost. Informace o výzkumu budou poskytnuty také Ústavu lidové kultury ve Strážnici.

Děkujeme vám za váš zájem i čas, který jste dotazníku věnovali. Pokud jste uvedli svou adresu, zašleme vám jako poděkování tuto malou drátenickou pozornost:Pro zájemce o výsledek projektu je připraven dokument ke stažení:     Zpráva za rok 2003

Projekt pokračuje i v letošním roce. Proto prosíme vyplňujte a posílejte dotazníky na aresu cechu dále. Uzávěrka pro posílání vyplněných dotazníků bude 30.9.2004.

Drátenický dotazník Historie a současnost drátenictví

Sborník shrnuje příspěvky z odborného semináře, konaného v rámci IV. celostátního setkání dráteníků:
PhDr. Marián Mrva: Drotárstvo a vznik drotárskej sbierky v múzeu v Žilině
Mgr. Katarína Hallonová: Slovenské drotárstvo v súčasnosti
Ing. Alena Samohýlová: Proměny drátenictví v technice a materiálu
Mgr. Markéta Nešporová: Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
Bohuslava Dostálová: Jak jílovské muzeum k dráteníkům přišlo


Kromě toho uvádí základní informace o Cechu česko-moravských uměleckých dráteníků včetně aktuálního seznamu členů.


Sborník byl vydán pro interní potřebu cechu v omezeném množství.Drátenictví
Alena Vondrušková
Vydalo nakladatelství Grada Publishing, s.r.o.,
U Průhonu 22, 170 00 Praha 7
tel. 2-20386401,402
www.grada.cz


Poprvé u nás vychází publikace, podávající ucelený pohled na vznik a vývoj této zajímavé rukodělné techniky, která si v současné době získává stále větší oblibu. Kromě historických faktů přináší také mnoho zajímavostí ze života slovenských dráteníků od 18. století až do současnosti. Technologická část popisuje velmi názorným způsobem různé pracovní postupy a je doplněna množstvím kreseb Aleny Samohýlové. Barevné i černobílé fotografie představují drátenické výrobky od tradičních až po současné, od užitných po umělecké.